© by Tacho Driver.

PAKIET MOBILNOŚCI ZMIANY ROZPORZĄDZENIA 561/2006 ORAZ 165/2014

1. Możliwość odbioru dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu
W drodze odstępstwa kierowca wykonujący międzynarodowe operacje przewozu rzeczy może, poza państwem członkowskim siedziby wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku pod warunkiem, że w ciągu dowolnych kolejnych czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.

Warunek: Dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku kierowca rozpoczyna poza państwem członkowskim siedziby pracodawcy i poza państwem zamieszkania kierowcy.
Rekompensata już w trzecim tygodniu

W przypadku, gdy wykorzystano dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, następujący po nich okres tygodniowego odpoczynku musi być poprzedzony okresem odpoczynku będącym rekompensatą za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.
 

2. Regularne odpoczynki tygodniowe tylko poza pojazdem
Regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz każdy odpoczynek tygodniowy trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejszy skrócony tygodniowy okres odpoczynku nie mogą odbywać się w pojeździe.
Wszelkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca.
 

3. Obowiązkowe powroty kierowców co 4 lub 3 tygodnie
Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy i w którym rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowcy w okresie czterech kolejnych tygodni tak, aby odbyli oni przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku.
 
W przypadku, gdy kierowca odbył dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę tego kierowcy w taki sposób, by mógł on wrócić jeszcze przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata (patrz pkt 1).
Przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób spełnia ten obowiązek, i przechowuje tę dokumentację w swojej siedzibie oraz przedstawia ją na żądanie organów kontrolnych.
 

4. Odpoczynek na promie lub w pociągu
W przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę.

Warunek: Kierowca ma do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę.
Dodatkowo: W odniesieniu do regularnych tygodniowych okresów odpoczynku odstępstwo to dotyczy wyłącznie podróży promem lub pociągiem, jeżeli:
a) podróż jest zaplanowana na przynajmniej 8 godzin oraz
b) kierowca ma dostęp do kabiny sypialnej na promie lub w pociągu.
 

5. Wydłużenie czasu jazdy o 1h
Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, kierowca może w wyjątkowych okolicznościach przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie jedną godzinę, aby dotrzeć do bazy pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania na czas odpoczynku tygodniowego.
 

6. Wydłużenie czasu jazdy o 2h
Na tych samych warunkach jak pkt 5, kierowca może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny, pod warunkiem, że odbył on przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut tuż przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu niezbędnym, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub miejsca zamieszkania kierowcy w celu odbycia regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.

Każdy okres wydłużenia jazdy należy zrekompensować równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu